Livrare gratuită de la 200,00 RON

Politica de confidențialitate

1. Operator de date și definiții
1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Clienților/Utilizatorilor Magazinului pe Internet, denumit și Vânzătorul, este: All4mobi S.A., telefon: 0312 29.46.78 , NIP: PL5214022467, REGON: 525498960.
2. Operatorul de date poate fi contactat:
1. la adresa poștală: Wynalazek 2A/U6, 02-677 Varșovia;
2. la adresa de e-mail: info@all4mobi.ro.
3. Utilizator - o persoană fizică care accesează site-ul/paginile Magazinului online sau utilizează serviciile sau funcționalitățile descrise în prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri.
4. Client - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, o persoană fizică ce are calitatea de Consumator, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică, care încheie un contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul.
5. Magazin online - site-ul web operat de Vânzător, disponibil la următoarele adrese electronice (site-uri): https://all4mobi.ro, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul poate obține informații despre Bunuri și disponibilitatea acestora și poate achiziționa Bunurile sau comanda servicii.
6. Buletin informativ - informații, inclusiv informații comerciale în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea electronică de servicii (Monitorul Oficial al anului 2020, poziția 344) provenind de la Vânzător și trimise Clientului/Utilizator în format electronic; primirea acestora este voluntară și necesită consimțământul Clientului/Utilizatorului.
7. Cont - un set de date stocate în Magazinul Online și în sistemul TIC al Vânzătorului privind un anumit Client/Utilizator și comenzile plasate de acesta și contractele încheiate, cu ajutorul cărora Clientul/Utilizatorul poate plasa comenzi și încheia contracte.
8. RODO - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

2. Scopurile, temeiul juridic și durata prelucrării datelor
1. În scopul executării Contractului de vânzare la distanță, Vânzătorul prelucrează:
1. informații referitoare la dispozitivul utilizatorului pentru a asigura funcționarea corectă a serviciilor: adresa IP a computerului, informații conținute în cookie-uri sau alte tehnologii similare, date de sesiune, date despre browser, date despre dispozitiv, date referitoare la activitatea pe site-ul web, inclusiv pe pagini individuale;
2. informații de geolocalizare, în cazul în care Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru accesul furnizorului de servicii la geolocalizare. Informațiile de geolocalizare sunt utilizate pentru a furniza oferte mai personalizate de produse și servicii;
3. datele cu caracter personal ale Utilizatorilor: numele, prenumele, adresa sediului social, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de identificare fiscală, numărul de cont bancar sau alte date cu caracter personal care sunt necesare pentru a finaliza achiziția și pe care Administratorul solicită să fie furnizate în timpul procesului de achiziție.
2. Aceste informații nu conțin date referitoare la identitatea Utilizatorilor, dar în combinație cu alte informații pot constitui date cu caracter personal și, prin urmare, Administratorul le acoperă cu întreaga protecție la care au dreptul în conformitate cu RODO.
3. Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RODO, în scopul furnizării serviciului, și anume contractul de furnizare de servicii electronice în conformitate cu Termenii și Condițiile, și în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RODO, în legătură cu consimțământul pentru utilizarea anumitor cookie-uri sau a altor tehnologii similare exprimate prin setările relevante ale browserului de internet în conformitate cu Legea telecomunicațiilor sau în legătură cu consimțământul pentru geolocalizare. Datele sunt procesate până la încetarea utilizării Magazinului online de către Client/Utilizator.
4. Administratorul se obligă să ia toate măsurile prevăzute la art. 32 din RODO, adică, ținând cont de stadiul actual al tehnologiei, de costul implementării și de natura, domeniul de aplicare și scopurile prelucrării, precum și de riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice, cu probabilitate și gravitate diferite, Administratorul implementează măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un grad de securitate corespunzător acestui risc.

3. Activități de marketing ale administratorului
1. Administratorul poate afișa informații de marketing despre produsele sau serviciile sale pe site-ul web al magazinului online. Afișarea acestui conținut este efectuată de către Operator în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO, adică în conformitate cu interesul legitim al Operatorului de a publica conținut legat de serviciile furnizate și conținut promoțional al campaniilor în care este implicat Operatorul. În același timp, această acțiune nu încalcă drepturile și libertățile Clienților/Utilizatorilor, Clienții/Utilizatorii se așteaptă să primească conținut de conținut similar și chiar se așteaptă la aceasta sau este scopul lor direct să viziteze site-ul/paginile Magazinului online.

4. Destinatarii datelor utilizatorilor
1. Operatorul de date va dezvălui datele cu caracter personal ale Utilizatorilor numai împuterniciților în baza contractelor încheiate pentru încredințarea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea prestării de servicii pentru Operatorul de date, de exemplu, găzduirea și întreținerea Site-ului, servicii IT, servicii de marketing și PR.

5. Transmiterea de date cu caracter personal către țări terțe
1. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate în țări terțe.

6. Drepturile persoanelor vizate 1.
1. Fiecare persoană vizată are dreptul de a:
1. acces (articolul 15 RODO) - de a obține confirmarea din partea operatorului de date cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În cazul în care sunt prelucrate date despre persoana respectivă, aceasta are dreptul de a le accesa și de a obține următoarele informații: despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează să le fie comunicate datele, perioada de stocare a datelor sau criteriile de determinare a acesteia, dreptul persoanei vizate de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și de a se opune unei astfel de prelucrări;
2. de a obține o copie a datelor [articolul 15 alineatul (3) din RODO] - de a obține o copie a datelor care fac obiectul prelucrării, prima copie fiind gratuită, iar pentru copiile ulterioare, operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative;
3. la rectificare (articolul 16 din RODO) - de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal care îl privesc și care sunt inexacte sau completarea datelor incomplete;
4. la ștergere (art. 17 din RODO) - de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal în cazul în care Operatorul de date nu mai are un temei juridic pentru prelucrare sau datele nu mai sunt necesare pentru scopurile prelucrării;
5. la restricționarea prelucrării (art. 18 RODO) - să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal atunci când:
1. persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal - pentru o perioadă de timp care să permită Operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal,
2. prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând restricționarea prelucrării,
3. Operatorul nu mai are nevoie de date, dar datele sunt necesare persoanei vizate pentru a stabili, a afirma sau a apăra un drept,
4. persoana vizată s-a opus prelucrării - până când se stabilește dacă motivele legitime din partea operatorului prevalează asupra motivelor obiecției persoanei vizate;
6. la portabilitatea datelor (art. 20 RODO) - de a primi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului și de a solicita ca aceste date să fie transmise unui alt operator, în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului persoanei vizate sau a unui contract încheiat cu aceasta și în cazul în care datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate;
7. de a se opune (articolul 21 RODO) - de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopurile legitime ale operatorului din motive legate de situația sa particulară, inclusiv crearea de profiluri. În acest caz, Operatorul evaluează existența unor motive legitime și valabile pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau a unor motive pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea unor pretenții. În cazul în care, conform evaluării, interesele persoanei vizate prevalează asupra intereselor operatorului, operatorul este obligat să înceteze prelucrarea în aceste scopuri;
8. să își retragă consimțământul în orice moment și fără a oferi niciun motiv, dar prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată înainte de retragerea consimțământului va continua să fie legală. Retragerea consimțământului va avea ca rezultat încetarea de către Administrator a prelucrării datelor cu caracter personal în scopul pentru care a fost dat consimțământul.
2. Pentru a-și exercita drepturile menționate mai sus, persoana vizată trebuie să contacteze, folosind datele de contact furnizate, Administratorul de date și să îl informeze cu privire la dreptul pe care dorește să îl exercite și în ce măsură dorește să îl exercite.

7. Președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal
1. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care, în Polonia, este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal, cu sediul în Varșovia, strada Stawki nr. 2, care poate fi contactat după cum urmează:
2. prin scrisoare: ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia;
3. prin căsuța poștală electronică disponibilă la adresa https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
4. linia telefonică directă: 606-950-0000.

8. Responsabilul cu protecția datelor
1. În orice caz, persoana vizată poate, de asemenea, să contacteze direct responsabilul cu protecția datelor al operatorului prin e-mail sau în scris la adresa operatorului, astfel cum este prevăzut în secțiunea 1, punctul 2 din prezenta politică de confidențialitate și cookie-uri.

9. Modificări ale politicii de confidențialitate
1. Politica de Confidențialitate și Cookies poate fi completată sau actualizată în conformitate cu nevoile actuale ale Administratorului pentru a oferi informații actualizate și fiabile Clienților/Utilizatorilor.

10. Cookie-uri
1. Magazinul online îndeplinește funcțiile de obținere a informațiilor despre Clienți, Utilizatori și comportamentul acestora în următoarele moduri
1. prin intermediul informațiilor introduse în mod voluntar în formulare, în scopuri care rezultă din funcția unui anumit formular;
2. prin stocarea fișierelor cookie (așa-numitele "cookie-uri") în dispozitivele finale;
3. prin colectarea de jurnale ale serverului web de către operatorul de găzduire al Magazinului pe Internet (necesare pentru buna funcționare a serviciului).
2. Cookie-urile sunt date informatice, în special fișiere text, care sunt stocate pe echipamentul terminal al Clientului/Utilizatorului și sunt destinate utilizării site-ului web al Magazinului pe Internet. Cookie-urile conțin, de obicei, numele site-ului web de pe care provin, perioada în care sunt stocate pe dispozitivul final și un număr unic.
3. Magazinul de internet utilizează cookie-uri numai după ce Clientul/Utilizatorul magazinului și-a dat acordul prealabil în acest sens. Consimțământul pentru utilizarea de către Magazinul online a tuturor cookie-urilor se dă prin apăsarea butonului: "Închide" în timp ce este afișat mesajul privind utilizarea cookie-urilor de către Magazinul online sau prin închiderea acestui mesaj.
4. În cazul în care Clientul/Utilizatorul Magazinului Online nu își dă consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor de către Magazinul Online, acesta poate utiliza opțiunea: "Nu îmi dau consimțământul", disponibilă, de asemenea, în mesajul despre utilizarea cookie-urilor de către Magazinul Online sau să facă modificări în setările browserului de internet pe care îl utilizează în prezent (cu toate acestea, acest lucru poate cauza funcționarea incorectă a site-ului web al Magazinului Online).
5. Pentru a gestiona setările cookie-urilor, vă rugăm să selectați browserul/sistemul dvs. de internet din listă și să urmați instrucțiunile: Internet Explorer, Chrome, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
6. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal provenite din cookie-uri este reprezentat de interesele legitime ale Operatorului de date, constând în furnizarea de servicii de înaltă calitate, asigurarea securității serviciilor.
7. Există două tipuri principale de cookie-uri utilizate în cadrul Magazinului Online: "session" (cookie-uri de sesiune) și "permanent" (cookie-uri persistente). Cookie-urile "de sesiune" sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul terminal al Utilizatorului până când acesta se deconectează, părăsește Magazinul Online sau oprește software-ul (browser-ul web). "Cookie-urile "permanente" sunt stocate pe dispozitivul terminal al Clientului/Utilizatorului pentru perioada de timp specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt șterse de Client/Utilizator.

Cookie-uri funcționale (esențiale)
all4mobi.ro
prompt_token: 365 de zile, cookie
Identifică clientul magazinului.
shop_monit_token: 30 de minute, cookie
Identifică clientul magazinului.
client: 1 zi, cookie
Identifică un client logat / coșul unui client care nu este logat.
afiliat: 90 de zile, cookie
Stochează informații despre ID-ul afiliatului de la care a fost accesat magazinul.
ordersDocuments: cookie
Stochează informații despre starea de imprimare a unui document.
__idsui: 1095 zile, cookie
Fișier necesar pentru funcționarea așa-numitului light login pe site.
__idsual: 1095 zile, cookie
Fișier necesar pentru așa-numita funcție de logare ușoară pe site-ul web.
__IAI_SRC: 90 de zile, cookie
Stochează doar sursa din care a fost accesată pagina.
login: cookie
Stochează informații cu privire la faptul că utilizatorul s-a logat sau nu pe site-ul web.
CPA: 28 de zile, cookie
Conține informații despre variabilele pentru programele CPA / CPS la care participă site-ul.
__IAIRSABTVARIANT__: 30 de zile, cookie
Identificatorul variantei pentru testul A/B și configurarea motorului IdoSell RS.
basket_id: 365 de zile, cookie
Identificatorul coșului utilizatorului site-ului, dat pe durata sesiunii în curs.
page_counter: 1 zi, cookie
Contor de pagini vizitate.
LANGID: 180 de zile, cookie
Stochează informații despre limba selectată de utilizatorul paginii.
REGID: 180 de zile, cookie
Stochează informații despre regiunea în care se află utilizatorul paginii.
CURRID: 180 de zile, cookie
Stochează informații despre moneda selectată de utilizatorul paginii.
__IAIABT__: 30 de zile, cookie
Stochează ID-ul testului A/B, în scopul testării și îmbunătățirii funcționalității magazinului.
__IAIABTSHOP__: 30 de zile, cookie
Stochează identificatorul magazinului care participă la testul A/B.
__IAIABTVARIANT__: 30 de zile, cookie
Stochează identificatorul variantei extrase ca parte a testului A/B în curs de desfășurare.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stochează numărul de ori în care a fost afișat un mesaj pop-up.
samedayZipcode: 90 de zile, cookie
Stochează informații despre codul poștal al utilizatorului site-ului, care este necesar pentru a oferi livrarea prin curierat în cadrul serviciului SameDay.
applePayAvailability: 30 de zile, cookie
Stochează informații despre disponibilitatea unei metode de plată ApplePay pentru utilizator.
paypalMerchant: 1 zi, cookie
ID-ul contului PayPal.
toplayerNextShowTime_: cookie
Stochează informații despre ora la care urmează să fie afișat următorul mesaj pop-up.
discountCode_clicked: 1 zi, cookie
Stochează informații despre închiderea barei de reduceri active.
freeeshipping_clicked: 1 zi, cookie
Stochează informații despre închiderea barei care indică livrarea gratuită.
redirection: cookie
Stochează informații despre închiderea mesajului pop-up care informează cu privire la limba sugerată pentru magazin.
filterHidden: 365 de zile, cookie
Stochează informații privind filtrul care trebuie să fie închis la reîmprospătarea listei de produse.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Stochează informații atunci când un mesaj pop-up este închis.
cpa_currency: 60 minute, cookie
Stochează informații despre moneda pentru programele CPA / CPS la care participă site-ul.
basket_products_count: cookie
Stochează informații despre numărul de produse din coș.
wishes_products_count: cookie
Stochează informații despre numărul de bunuri din lista de preferințe.
remembered_mfa: 365 de zile, cookie
hereInputKeyToLiteral
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 30 de zile, cookie
Asigură afișarea corectă a mesajului pop-up care informează despre serviciul de autentificare IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).
IdoSell
platform_id: cookie
Stochează informații cu privire la faptul dacă site-ul web este afișat în aplicația mobilă.
paypalAvailability_: 1 zi, cookie
Stochează informații despre faptul dacă o metodă de plată PayPal este disponibilă pentru utilizator.
ck_cook: 3 zile, cookie
Stochează informații despre faptul dacă utilizatorul site-ului și-a dat acordul pentru cookie-uri.
IdoAccounts
accounts_terms: 365 de zile, cookie
Stochează informații despre faptul dacă utilizatorul a acceptat consimțământul pentru utilizarea serviciului IdoAccounts.
express_checkout_login: 365 de zile, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin
Google
NID: 180 de zile, cookie
Aceste module cookie (NID, ENID) sunt utilizate pentru a reține preferințele utilizatorului și alte informații, cum ar fi limba preferată, numărul de rezultate afișate pe pagina de rezultate a căutării (de exemplu, 10 sau 20) și dacă utilizatorul dorește ca filtrul Google SafeSearch să fie activat. Acest fișier este, de asemenea, necesar pentru a oferi serviciul de plată Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 zile, cookie
Acest cookie este setat de Google reCAPTCHA, care protejează site-ul nostru web de solicitările de spam pe formularele de contact.
PayPal
ts: cookie
Acest modul cookie este furnizat, de obicei, de PayPal și gestionează serviciile de plată de pe site.
ts_c: 1095 zile, cookie
Acest modul cookie este furnizat de obicei de PayPal și este utilizat pentru prevenirea fraudelor.
x-pp-s: cookie
Acest modul cookie este furnizat de obicei de PayPal și se ocupă de serviciile de plată de pe site.
enforce_policy: 365 de zile, cookie
Acest modul cookie este furnizat de obicei de PayPal și gestionează serviciile de plată de pe site.
tsrce: 3 zile, cookie
Acest modul cookie este furnizat de obicei de PayPal și gestionează serviciile de plată de pe site.
l7_az: 60 minute, cookie
Acest modul cookie este necesar pentru funcția de autentificare PayPal de pe site.
LANG: 1 zi, cookie
Acest modul cookie este furnizat de obicei de PayPal și susține serviciile de plată de pe site.
nsid: cookie
Utilizat în contextul tranzacțiilor de pe site. Cookie-ul este necesar pentru tranzacții securizate.
Cookie-uri analitice
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 de zile, cookie
Identificator de urmărire a activității pentru colectarea istoricului surselor de precomandă, precum și a sursei prin care a fost plasată comanda, conform modelului de atribuire a ultimului clic.
Google Analytics
_ga_: 730 de zile, cookie
Utilizat de Google Analytics pentru a colecta date privind numărul de ori în care un utilizator a vizitat site-ul, precum și datele primei și ultimei vizite.
_ga_: 730 de zile, cookie
Înregistrează un identificator unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care un vizitator utilizează site-ul.
_gid: 1 zi, cookie
Cookie-ul _gid înregistrează un identificator unic care este utilizat pentru a genera statistici despre modul în care un vizitator utilizează site-ul.
_gat: 1 zi, cookie
Utilizat pentru a accelera viteza cererilor. Analytics anonimizează adresa IP.
_dc_gtm_UA-#: 730 de zile, cookie
Utilizat de Google Tag Manager pentru a controla încărcarea etichetei script Google Analytics. Analytics anonimizează adresa IP.
FPLC: 1200 minute, cookie
O versiune a cookie-ului Non-HttpOnly numit FPLC cu o valoare hașurată din valoarea FPID.
_gat[_]: 1 minut, cookie
Utilizat pentru a accelera viteza cererilor. Dacă Google Analytics este implementat prin intermediul Google Tag Manager, acest modul cookie se va numi _dc_gtm_.
_gat_gtag: 1 minut, cookie
Utilizat pentru a analiza obiceiurile de navigare ale vizitatorilor, fluxul, sursa și alte informații.
__utma: 730 de zile, cookie
Utilizat pentru a face distincția între utilizatori și sesiuni. Cookie-ul este creat atunci când biblioteca javascript este executată și nu există un cookie __utma existent. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când sunt trimise date către Google Analytics.
__utmb: 30 minute, cookie
Utilizat pentru a identifica sesiuni / vizite noi. Cookie-ul este creat atunci când se execută biblioteca javascript și nu există un cookie __utmb existent. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
__utmc: cookie
Nu este utilizat în ga.js. Setat pentru interoperabilitate cu urchin.js. Din punct de vedere istoric, acest modul cookie a funcționat împreună cu modulul cookie __utmb pentru a determina dacă un utilizator se afla într-o nouă sesiune/vizită.
__utmt: 10 minute, cookie
Utilizat pentru a limita numărul de cereri.
__utmz: 180 de zile, cookie
Stochează sursa de trafic sau campania care explică modul în care utilizatorul a ajuns pe site-ul dumneavoastră. Cookie-ul este creat în timpul executării bibliotecii javascript și este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
__utmv: 730 de zile, cookie
Utilizat pentru a stoca date variabile personalizate la nivel de vizitator. Acest modul cookie este creat atunci când un dezvoltator utilizează metoda _setCustomVar cu o variabilă personalizată la nivel de vizitator. Acest modul cookie a fost utilizat și pentru metoda _setVar, care a fost scoasă din uz. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
AMP_TOKEN: 365 de zile, cookie
Conține un token care poate fi utilizat pentru a prelua un ID de client de la serviciul AMP Client ID. Alte valori posibile indică o cerere de excludere, o solicitare în zbor sau o eroare de recuperare a ID-ului de client de la serviciul AMP Client ID.
FPID: 730 zile, cookie
Acest modul cookie se numește în mod implicit FPID (First Party Identifier). Valoarea stocată în FPID va fi utilizată pentru a seta ID-ul de client într-o solicitare către serverele Google.
_gaexp: 90 de zile, cookie
Utilizat pentru a determina includerea unui utilizator într-un experiment și expirarea experimentelor în care a fost inclus utilizatorul.
_opt_awcid: 1 zi, cookie
Utilizat pentru campaniile mapate pe ID-urile clienților Google Ads.
_opt_awmid: 1 zi, cookie
Utilizat pentru campaniile mapate pe ID-ul de campanie Google Ads.
_opt_awgid: 1 zi, cookie
Utilizat pentru campaniile mapate pe ID-uri de grup Google Ads
_opt_awkid: 1 zi, cookie
Utilizat pentru campaniile mapate pe identificatori de criterii Google Ads
_opt_utmc: 1 zi, cookie
Stochează ultimul parametru al interogării utm_campaign.
_opt_expid: 0,2 minute, cookie
Stochează ultimul parametru al interogării utm_campaign.
Google Analytics pixel: 999 zile, pixel de urmărire
Pixelul măsoară vizitele, clicurile și alte comportamente digitale. Acest lucru vă permite să vă ajustați strategia de marketing.
__utmli: 60 de zile, cookie
Cookie-ul face parte din funcția Enhanced Link Attribution, care (încearcă) să distingă clicurile pe linkuri către aceeași destinație în analiza paginilor. Acesta conține id-ul (dacă există) al linkului pe care s-a făcut clic (sau al părintelui său) care urmează să fie citit pe pagina următoare, astfel încât analizele in-page să poată determina unde în pagină se afla linkul pe care s-a făcut clic.
Google Maps
SID: 3650 zile, cookie
Conține înregistrări semnate digital și criptate ale ID-ului contului Google al utilizatorului și ultima oră de conectare. Combinația acestor module cookie (SID, HSID) permite Google să blocheze multe tipuri de atacuri, cum ar fi încercările de a fura conținutul formularelor trimise pe serviciile Google.
Cookie-uri publicitare
Meta (Facebook)
fbsr_: modul cookie
Conține o cerere semnată pentru un utilizator al aplicației Facebook.
fbss_: 365 de zile, cookie
Sesiune partajată de Facebook.
fbs_: 30 de minute, cookie
Sesiune Facebook.
Meta Pixel: 999 de zile, pixel de urmărire
Meta Pixel este o bucată de cod care vă permite să măsurați eficiența reclamelor dvs. prin înțelegerea acțiunilor întreprinse de utilizatorii site-ului și vă permite să vă asigurați că reclamele magazinului dvs. sunt afișate persoanelor potrivite.
_fbp: 90 de zile, cookie
Cookie utilizat pentru a face profilul utilizatorilor și pentru a potrivi publicitatea cu profilul utilizatorului cât mai exact posibil.
fr: 90 de zile, cookie
Cookie utilizat pentru profilarea utilizatorilor și pentru a adapta publicitatea cât mai precis posibil la profilul utilizatorului.
_fbc: 730 de zile, cookie
Ultima vizită la magazin.
tr: cookie
Cookie utilizat pentru a realiza profilul utilizatorilor și pentru a potrivi publicitatea la profilul utilizatorului cât mai exact posibil.
sb: 402 zile, cookie
Acest modul cookie ajută la identificarea și aplicarea unor măsuri de securitate suplimentare în cazul în care cineva încearcă să vă acceseze contul Facebook fără autorizație, de exemplu prin introducerea unor parole aleatorii. De asemenea, este utilizat pentru a stoca informații care vor permite Facebook să recupereze contul unui utilizator în cazul în care acesta își uită parola sau să ofere o autentificare suplimentară în cazul în care suspectează că cineva a intrat în contul său. Aceasta include, de exemplu, modulele cookie "sb" și "dbln", care pot identifica în mod sigur browserul unui utilizator.
usida: cookie
Colectează o combinație între browserul utilizatorului și un identificator unic, utilizat pentru a potrivi anunțurile cu utilizatorii.
wd: 9 zile, cookie
Acest cookie ajută la direcționarea traficului între servere și la analiza vitezei de încărcare a produselor Meta Products între diferiți utilizatori. Datorită cookie-urilor, Meta poate înregistra, de asemenea, raportul de aspect și dimensiunile ecranului și ale ferestrelor unui utilizator și știe dacă acesta are activat modul de contrast ridicat, astfel încât să poată prezenta corect site-urile și aplicațiile sale web. Poate, de exemplu, să folosească "dpr" și "wd", printre altele, pentru a oferi utilizatorului parametrii optimi ai ecranului dispozitivului.
locale: 9 zile, cookie
Acest modul cookie conține locația ultimului utilizator conectat la acest browser.
datr: 7 zile, cookie
Scopul cookie-ului datr este de a identifica browserul utilizat pentru a se conecta la Facebook independent de utilizatorul conectat. Acest cookie joacă un rol esențial în funcțiile de securitate și integritate ale paginii Facebook.
all4mobi.ro
RSSID: 180 de zile, cookie
ID-ul utilizatorului IdoSell RS, utilizat în scopul afișării de recomandări de produse personalizate pe site.
__IAIRSUSER__: 60 de minute, cookie
ID-ul utilizatorului IdoSell RS, utilizat în scopul afișării recomandărilor de produse personalizate pe site.
Google Analytics
__gads: 395 de zile, cookie
Pentru a furniza livrarea de anunțuri sau retargeting.
8. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele scopuri:
1. pentru a crea statistici care ajută la înțelegerea modului în care Clienții/Utilizatorii magazinului online utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora;
2. menținerea unei sesiuni a Clientului/Utilizatorului (după conectare), datorită căreia Clientul/Utilizatorul nu trebuie să își reintroducă login-ul și parola pe fiecare subpagină a Magazinului online;
3. crearea profilului Clientului/Utilizatorului pentru a afișa recomandări de produse și materiale personalizate în rețelele de publicitate, în special în rețeaua Google.
9. Software-ul de navigare pe internet (browser web) permite, de obicei, stocarea în mod implicit a cookie-urilor pe dispozitivul terminal al Clientului/Utilizatorului. Clienții/Utilizatorii își pot modifica setările în acest sens. Browserul web permite ștergerea cookie-urilor. De asemenea, este posibilă blocarea automată a cookie-urilor.
10. Restricțiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site-urile web ale Magazinului online.
11. Fișierele cookie plasate pe dispozitivul terminal al Clientului/Utilizatorului și utilizate pot fi folosite și de către agenții de publicitate care cooperează cu Magazinul online și de către partenerii Magazinului online.
12. Fișierele cookie pot fi utilizate de rețeaua Google pentru a afișa reclame adaptate la modul în care Clientul/Utilizatorul utilizează Magazinul online. În acest scop, acestea pot reține informații despre calea de navigare a utilizatorului sau timpul petrecut pe o anumită pagină: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13. Recomandăm Clientului/Utilizator să citească politicile de confidențialitate ale acestor companii pentru a înțelege utilizarea cookie-urilor folosite în statistici: Politica de confidențialitate a Google Analytics.
14. În ceea ce privește informațiile privind preferințele Clientului/Utilizatorului colectate de rețeaua de publicitate Google, Clientul/Utilizatorul poate vizualiza și modifica informațiile rezultate din cookie-uri utilizând următorul instrument: https://www.google.com/ads/preferences/.
15. Pe site-ul Magazinului Online există plug-in-uri care pot transmite date ale Clientului/Utilizatorului către Administratori, cum ar fi: - Utilizatorul/ Clientul: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
16. Pentru a executa în mod corespunzător Contractul de vânzare la distanță, Operatorul de date poate împărtăși datele Clienților/Utilizatorilor cu companiile de curierat. Metodele de livrare disponibile în prezent în Magazinul online sunt disponibile pd: https://all4mobi.ro/rum-delivery.html.
17. Pentru a executa în mod corespunzător Acordul de vânzare la distanță, Administratorul poate partaja datele Clienților/Utilizatorilor cu sisteme de plată online. Metodele de plată disponibile în prezent sub formă de plăți în avans în Magazinul Online sunt disponibile la adresa: https://all4mobi.ro/rum-payments.html.

11. Buletin informativ
1. Clientul poate fi de acord să primească informații comerciale în format electronic prin selectarea opțiunii corespunzătoare în formularul de înregistrare sau la o dată ulterioară în fila respectivă. În cazul unui astfel de consimțământ, Clientul/Utilizatorul va primi informații (Newsletter) ale Magazinului Online, precum și alte informații comerciale trimise de către Vânzător la adresa de e-mail furnizată de Client.
2. Clientul poate, în orice moment, să renunțe singur la primirea Newsletter-ului, debifând căsuța corespunzătoare de pe pagina sa de Cont sau accesând formularul https://all4mobi.ro/newsletter.php, făcând clic pe link-ul corespunzător aflat în corpul fiecărui Newsletter sau prin intermediul Serviciului Clienți.

12. Cont
1. Clientul/Utilizatorul nu are voie să încarce în Magazinul online sau să furnizeze Vânzătorului conținut, inclusiv opinii și alte date de natură ilegală.
2. Clientul/Utilizatorul obține acces la Cont după înregistrare.
3. În cadrul înregistrării, Clientul/Utilizatorul introduce tipul de cont sau sexul, numele, prenumele, numele societății, numărul de identificare fiscală, datele pentru emiterea unui document de vânzare, datele de expediere, adresa de e-mail și alege o parolă. Clientul/Utilizatorul garantează că datele furnizate de el/ea în formularul de înregistrare, sunt corecte. Înregistrarea presupune că Clientul/Utilizatorul a citit cu atenție Termenii și condițiile și indică în formularul de înregistrare că a citit Termenii și condițiile și că acceptă în totalitate toate prevederile acestora.
4. În momentul acordării accesului Clientului/Utilizatorului la Cont, între Vânzător și Client se încheie un contract de furnizare de servicii electronice privind Contul pentru o perioadă nedeterminată de timp. Consumatorul se poate retrage din acest acord în condițiile prevăzute în Termeni și condiții.
5. Înregistrarea unui Cont pe una dintre paginile Magazinului online înseamnă simultan o înregistrare care permite accesul la alte pagini în cadrul cărora este disponibil Magazinul online.
6. Clientul/Utilizatorul poate rezilia contractul de furnizare de servicii prin mijloace electronice în orice moment, cu efect imediat, notificând Vânzătorul prin e-mail sau în scris la adresa Operatorului de date, așa cum este prevăzut în Secțiunea 1, punctul 2 din prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri.
7. Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de prestări servicii privind Contul în cazul întreruperii furnizării sau transferului serviciului Magazin Online către o terță parte, încălcării legii sau a prevederilor Termenilor și Condițiilor de către Client/Utilizator, precum și în cazul inactivității Clientului/Utilizatorului pentru o perioadă de 6 luni. Contractul este reziliat prin transmiterea unui preaviz de șapte zile. Vânzătorul poate stipula că reînregistrarea contului va necesita permisiunea Vânzătorului.

IdoSell Trusted Reviews
4.51 / 5.00 894 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-07
Foarte mulțumită de calitatea produselor
2024-07-06
Este ok
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel